2000 Drzwi i okna produkujemy na własne konto

Pracownicy Zakładu Stolarki Budowlanej w Wołominie są od dwóch tygodni właścicielami swojego przedsiębiorstwa. Przejęcie zakładu nastąpiło siedem lat wcześniej niż planowano.

W 1992 r. 850 pracowników ZSB zawiązało spółkę, wykupując jej akcje. Brakujący kapitał zgromadzono sprzedając część akcji kilku inwestorom zewnętrznym, którzy objęli mniej niż połowę udziałów spółki. W grudniu 1992 r. podpisano z ministerstwem budownictwa umowę leasingu majątku spółki, która zakładała, że ostatnia rata lesingowa spłacona zostanie w 2002 r. Tymczasem już po trzech latach udało się spłacić połowę wartości zakładu, zakupić jego majątek, a pozostałą część należności wobec dotych­czasowego właściciela rozłożyć ma dogodne, kwartalnie spłaca­ne raty. 14 grudnia tego roku podpisano akt notarialny kup­na-sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zakład Stolarki Budowlanej — Wołomin SA, jedna z naj­większych firm tej branży w Polsce, zatrudnia 1100 osób. Miesięcznie wytwarza 70 tys. drzwi i okien (25-30% rynku stolarki budowlanej), które po­przez sieć ok. 120 dealerów sprzedawane są w całym kraju.

Jak twierdzi Zofia Teluk z Ministerstwa Gospodarki Prze­strzennej i Budownictwa, w podobny sposób prywatyzowany będzie Zakład Stolarki Budowlanej we Włoszczowej.

KLOSS